Uitloggen
winkelmand
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Privacy Policy

Expresso hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Expresso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval dat we:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij nieuwe gegevens toevoegen aan ons systeem;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin persoonlijke gegevens, in behandeling wordt genomen en op correcte wijze wordt verwerkt.
 • Adreswijzigingen en verzoeken van klanten om verwijderd te worden uit het systeem worden direct afgehandeld en vernietigd.
 • De e-mail historie van webshop- bestellingen maximaal een jaar wordt bewaard. Dit om eventuele conversatie-historie te kunnen raadplegen in geval van vragen of klachten.

Als Expresso zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Expresso verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over aankopen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een aankoop
 • Voor vragen rondom jouw aankopen


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen aankoop;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Land
 • Geboortedatum

Jouw persoonsgegevens worden door Expresso opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klantkaarthouders (Expresso members)
Persoonsgegevens van Expresso door Expresso verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een aankoop;
 • Communicatie over acties en events;
 • Klantonderzoeken
 • Het benaderen voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld klantonderzoeken;
 • Het bijhouden van het door jou gespaarde puntensaldo;
 • Voor vragen rondom jouw aankopen ;
 • Voor het telefonisch contact opnemen bij retourneren van artikelen, zo kan Expresso steekproefsgewijs controleren of het geld ook retour is ontvangen om fraude te voorkomen;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen overeenkomst klantkaarthouder (Expresso onderdeel van EPR Online B.V.)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer (niet verplicht);
 • E-mailadres (niet verplicht);
 • Geslacht
 • Land
 • Geboortedatum
 • Het tonen van jouw identiteitskaart wanneer je jouw puntensaldo in wilt wisselen voor korting, om identiteitsfraude te voorkomen

Jouw persoonsgegevens worden door Expresso opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Webshop klanten
Persoonsgegevens van Webshop-klanten worden door Expresso verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 1. Administratieve doeleinden;
 2. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een online aankoop;
 3. Mocht je ook member zijn van Expresso het bijhouden van het door jou gespaarde puntensaldo;
 4. Voor vragen rondom je aankopen;
 5. Voor het retourneren en ruilen van jouw aankopen en terugbetalingen;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen online aankoop;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso de volgende persoonsgegevens van je vragen/gebruiken:
 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens; (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Land
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Expresso opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Expresso verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren over acties en events
 • Klantonderzoeken
 • Het benaderen voor bijeenkomsten voor bijvoorbeeld klantonderzoeken
 • Het klantvriendelijk helpen bij eventuele vragen en/of andere opmerkingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief;
 • Het inschrijvingen via de kassa waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van Nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens; (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)

Jouw persoonsgegevens worden door Expresso opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent voor de Expresso nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Expresso (onderdeel van EPR Online B.V.) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • In dienst tredende formulier
 • De arbeidsovereenkomst
 • Medewerkers Facebook pagina

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso (onderdeel van EPR Online BV ) de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens
 • Facebook (niet verplicht)


Jouw persoonsgegevens worden door Expresso/EPR Online B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft met Expresso/EPR Online B.V.

en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Expresso/EPR Online B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitanten met de huidige vacatures bij Expresso
 • Contact opnemen met sollicitanten voor sollicitatiegesprekken
 • Het benaderen van de sollicitatie voor eventuele afwijzingen
 • Het bewaren van solliciteer waar expliciet toestemming voor is gegeven, om de sollicitant te benaderen voor eventuele andere openstaande functies.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Een openstaande vacature bijvoorbeeld online (vermeld op de website of via Linkedin) en offline (vermeld in de plaatselijke courant of vermeld in één van onze winkels)
 • Een open sollicitatie online of via één van onze winkels

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expresso de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum; 
Jouw persoonsgegevens worden door Expresso/EPR Online BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 4 maanden of eventueel voor langere duur met expliciet toestemming van de sollicitant.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van uitingen voor acties en events
 • Het verzorgen van klant- en marktonderzoeken

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je  ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Expresso (onderdeel van EPR Online BV ) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Expresso van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze systemen zijn voorzien van een virusscanner;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Expresso gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Een aantal van de cookies worden ook gebruikt door derden, zoals Google. Deze derden analyseren jouw websitegedrag en tonen jou aan de hand hiervan persoonlijke communicatie, aanbiedingen en advertenties. Expresso deelt geen persoonlijke informatie met deze derden zoals jouw naam, adres, e-mailadres of overige identificerende gegevens. In de privacy & terms van Google kan je nagaan hoe Google om gaat met de verzameling van persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij expresso.nl geen cookies ontvangt. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Expresso, dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice? Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Rechten omtrent uw gegevens
Indien je jouw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, rectificeren of verwijderen welke wij van je ontvangen hebben. Mocht je van jouw rechten gebruik willen maken dan verzoeken wij je dit te doen via onze klantenservice of in een van onze winkels. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Meer informatie over de AVG en uw rechten vind je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om dit samen met je naar tevredenheid op te lossen. Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact & retouradres:
Ninoofsesteenweg 37
1750 Lennik
België
www.expresso.be

Statutair gevestigd te Delft (Nederland)
Jozefstraat v/h Molenpoort 29
2611 GE Delft

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy-statement is voor het laatst bijgewerkt op 27-03-2023

Wij gebruiken cookies om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, de website te blijven verbeteren en u gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen. Bij het accepteren van de cookies gaat u akkoord met de plaatsing van alle cookies. In de cookie instellingen kunt u eventueel de niet-essentiële advertentie cookies uitschakelen. Voor meer inhoudelijke informatie over cookies en onze omgang met privacy, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid en onze privacy policy.